Statut

Statut Stowarzyszenia
Katolickiego Klubu Sportowego 鈥濾ICTORIA”
przy Bazylice Matki Bo偶ej Kr贸lowej Polski
w Stalowej Woli

Rozdzia艂 I
Nazwa, teren dzia艂ania, siedziba w艂adz i charakter prawny.

搂1. Katolicki Klub Sportowy 鈥濾ICTORIA” – Stalowa Wola zwany dalej ,,Klubem” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym.
搂2. Terenem dzia艂ania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica a siedzib膮 w艂adz Klubu jest Stalowa Wola ulica Popie艂uszki nr 4.
搂3. Klub posiada osobowo艣膰 prawn膮.
搂4. 1.Klub dzia艂a zgodnie z niniejszym Statutem w ramach鈥 obowi膮zuj膮cego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz uchwa艂 w艂adz tego 鈥╧lubu.
2. Klub mo偶e tworzy膰 sekcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne w鈥 zale偶no艣ci od zapotrzebowania spo艂ecznego na terenie swego dzia艂ania.
搂5. W ramach swej dzia艂alno艣ci Klub mo偶e wsp贸艂pracowa膰 z innymi鈥 klubami, katolickimi stowarzyszeniami i organizacjami a tak偶e innymi 鈥╫rganizacjami spo艂ecznymi, samorz膮dowymi, pa艅stwowymi, organami pa艅stwa 鈥╫raz organizacjami wchodz膮cymi w sk艂ad Katolickiej Federacji鈥 Mi臋dzynarodowej Wychowania Fizycznego i Sportu FICEP
搂6. Klub mo偶e by膰 cz艂onkiem krajowych i mi臋dzynarodowych 鈥╫rganizacji s艂u偶膮cych podnoszeniu sprawno艣ci psychofizycznej, wsp贸艂pracy,鈥╬rzyja藕ni i wychowania dla pokoju.
搂7. Klub mo偶e posiada膰 sztandar i odznaki organizacyjne oraz u偶ywa膰鈥 piecz臋ci i druk贸w firmowych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie 鈥╬rzepisami.
搂8. Klub opiera sw膮 dzia艂alno艣膰 g艂贸wnie pracy spo艂ecznej cz艂onk贸w i sympatyk贸w, mo偶e te偶 dla realizacji cel贸w statutowych zatrudnia膰 pracownik贸w.

Rozdzia艂 II
Cele i 艣rodki dzia艂ania

搂9. Celem Klubu jest:
1/ wychowywanie dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych poprzez kultur臋 fizyczn膮,鈥╯port, turystyk臋 i rekreacj臋 w oparciu o zasady etyki katolickiej.
2/ udzia艂 w krajowej i mi臋dzynarodowej wymianie m艂odzie偶y i doros艂ych 鈥╫raz w krajowych i mi臋dzynarodowych imprezach sportowych.
3/ przygotowywanie cz艂onk贸w klubu do udzia艂u w zawodach, do startu w鈥▃awodach parafialnych, a偶 do Igrzysk Olimpijskich w r贸偶nych dyscyplinach鈥 sportowych i rekreacyjnych dla os贸b pe艂nosprawnych i niepe艂nosprawnych.
搂10. Cele powy偶sze klub realizuje poprzez:
1/ wsp贸艂prac臋 z organizacjami maj膮cymi podobne cele.
2/ prowadzenie zaj臋膰 sportowych /trening贸w/,
3/ organizowanie imprez sportowych,
4/ organizowanie kurs贸w, seminari贸w oraz zgrupowa艅 szkoleniowych dla zawodnik贸w, trener贸w, instruktor贸w i dzia艂aczy,
5/ w艂a艣ciwe zarz膮dzanie posiadanymi obiektami i urz膮dzeniami sportowymi, dbaj膮c o ich rozbudow臋, modernizacj臋 i konserwacj臋,
6/ propagowanie rozwoju kultury fizycznej poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji program贸w 艣rodowiskowych, gminnych, wojew贸dzkich i krajowych,
11 d膮偶enie do wysokiego poziomu moralnego zawodnik贸w i dzia艂aczy
8/ dzia艂alno艣膰 o艣wiatow膮, wychowawcz膮 i wydawnicz膮,
9/ dzia艂alno艣膰 kulturaln膮 i informacyjn膮 w szczeg贸lno艣ci przy u偶yciu 艣rodk贸w przekazu,
10/ dzia艂alno艣膰 dobroczynn膮,
11/ dzia艂alno艣膰 turystyczno – sportow膮,
12/ dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮,
13/ podejmowanie innych przedsi臋wzi臋膰 w realizacji dzia艂alno艣ci statutowej.

Rozdzia艂 III
Cz艂onkowie Klubu, ich prawa i obowi膮zki.

搂 1 2.Cz艂onkowie Klubu dziel膮 si臋 na:
1/ zwyczajnych,
2/ uczestnik贸w,
3/ honorowych,
4/ wspieraj膮cych.
搂13.1 Cz艂onkami zwyczajnymi mog膮 by膰 pe艂noletnie osoby fizyczne przyj臋te przez Zarz膮d Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
Cz艂onkami uczestnikami mog膮 by膰 niepe艂noletnie osoby za zgod膮 rodzic贸w lub opiekun贸w na podstawie pisemnej deklaracji, przyj臋te w trybie okre艣lonym w ust. 1.
Cz艂onkami honorowymi Klubu mog膮 by膰 osoby prawne i osoby fizyczne, niezale偶nie od obywatelstwa, zas艂u偶one dla rozwoju sportu. Godno艣膰 cz艂onka honorowego na wniosek Zarz膮du Klubu nadaje Walne Zgromadzenie Klubu.
Cz艂onkami wspieraj膮cymi mog膮 by膰 osoby prawne i osoby fizyczne, uznaj膮ce i wspieraj膮ce cele Klubu, przyj臋te przez Zarz膮d Klubu na podstawie pisemnego zg艂oszenia.
搂I4. Cz艂onkowie zwyczajni maj膮 prawo :
1/ wybiera膰 i by膰 wybieranym do w艂adz klubu,
2/ uczestniczy膰 w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych,鈥 turystycznych i szkoleniach,
3/ korzysta膰 z obiekt贸w, urz膮dze艅 i 艣wiadcze艅 klubu w spos贸b i w zakresie okre艣lonym regulaminami,
4/ zg艂asza膰 wnioski we wszystkich sprawach dotycz膮cych rozwoju klubu
5/ nosi膰 odznak臋 klubu oraz posiada膰 legitymacj臋 cz艂onkowsk膮.
II – cz艂onkowie uczestnicy maj膮 wszystkie prawa cz艂onk贸w zwyczajnych wyj膮tkiem biernego i czynnego prawa wyborczego,
III – cz艂onkowie honorowi maj膮 wszystkie prawa cz艂onk贸w zwyczajnych z wyj膮tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
IV cz艂onkowie wspieraj膮cy maj膮 prawo
1/ zg艂asza膰 postulaty dotycz膮ce dzia艂alno艣ci klubu, rozwoju sportu i rekreacji oraz sposoby wykorzystywania ich wsparcia finansowego dla klubu
2/ bra膰 udzia艂 w imprezach klubu na zasadach okre艣lonych w regulaminie danej imprezy
3/ korzysta膰 z obiekt贸w i urz膮dze艅 sportowych klubu na zasadach okre艣lonych przez Zarz膮d klubu
搂15. Cz艂onkowie Klubu s膮 zobowi膮zani do:
1/ aktywnej dzia艂alno艣ci na rzecz rozwoju klubu, podnoszenia poziomu sportowo – rekreacyjnego i organizacyjnego oraz presti偶u spo艂ecznego
2/ przestrzegania zasad etyki katolickiej
3/ przestrzegania statutu i regulamin贸w klubu oraz przepis贸w obowi膮zuj膮cych w sporcie
4/ dzia艂ania na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji zw艂aszcza w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y,
5/ op艂acania ustalonych sk艂adek cz艂onkowskich
搂16. I. Cz艂onkostwo ustaje w przypadku:
1/ wyst膮pienia na pi艣mie do Zarz膮du Klubu,
2/ rozwi膮zania si臋 klubu,
3/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwa艂y Zarz膮du klubu,
4/ 艣mierci cz艂onka lub utraty osobowo艣ci prawnej cz艂onka wspieraj膮cego.
II Cz艂onek klubu mo偶e by膰 zwieszony w prawach cz艂onkowskich przez Zarz膮d klubu w przypadku:
1/ naruszenia postanowie艅 搂15 niniejszego statutu,
2/ d艂ugotrwa艂ej niemo偶no艣ci korzystania z praw i wykonywania obowi膮zk贸w wzgl臋dem klubu.
III – zawieszenie cz艂onka klubu polega na okresowym pozbawieniu go uprawnie艅 statutowych, a w szczeg贸lno艣ci prawa do udzia艂u w zawodach sportowych, dzia艂alno艣ci turystycznej, rekreacyjnej i szkoleniowej klubu.
搂17. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach cz艂onkowskich przys艂uguje cz艂onkowi prawo odwo艂ania si臋 do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty dor臋czenia, za po艣rednictwem Zarz膮du klubu.

Rozdzia艂 IV
W艂adze Klubu

搂18. I. W艂adzami Klubu s膮;
1/Walne Zgromadzenie,
2/Zarz膮d
3/Komisja Rewizyjna,
4/S膮d Kole偶e艅ski.
搂19. Najwy偶sz膮 w艂adz膮 klubu jest Walne Zgromadzenie zwo艂ywane przez Zarz膮d Klubu, co roku jako sprawozdawcze nie p贸藕niej ni偶 do 31 grudnia, co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
搂20. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale偶y:
1. uchwalenie generalnych kierunk贸w dzia艂alno艣ci klubu,
2. ocena i przyjmowanie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci w艂adz klubu,
3. udzielanie absolutorium dla Zarz膮du klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wyb贸r Zarz膮du klubu, Komisji Rewizyjnej oraz S膮du Kole偶e艅skiego,
5. nadawanie godno艣ci cz艂onka honorowego,
6.ustalanie wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej,
7. podejmowanie uchwa艂 w sprawie zmian Statutu i rozwi膮zania klubu,
8. rozpatrywanie odwo艂a艅 w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach cz艂onka,
9. nadawanie honorowego cz艂onka zarz膮du.
搂21. W walnym zgromadzeniu udzia艂 bior膮:
1, z g艂osem stanowi膮cym cz艂onkowie zwyczajni oraz cz艂onkowie honorowi klubu,
2. z g艂osem doradczym cz艂onkowie uczestnicy, cz艂onkowie wspieraj膮cy i zaproszeni go艣cie.
搂22. O terminie i porz膮dku obrad Walnego Zgromadzenia klubu zarz膮d klubu zawiadamia delegat贸w pisemnie na 15 dni przed terminem zgromadzenia,
搂23. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo偶e by膰 zwo艂ywane przez Zarz膮d klubu z:
– w艂asnej inicjatywy,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– na wniosek co najmniej 1/3 og贸lnej liczby cz艂onk贸w klubu.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo艂ywane jest przez Zarz膮d Klubu w terminie 3 miesi臋cy od daty zg艂oszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla kt贸rych zosta艂o zwo艂ane.
搂 24. Zarz膮d klubu sk艂ada si臋 z nieparzystej liczby cz艂onk贸w nie wi臋cej jednak jak 7 w tym Prezesa, Wiceprezes贸w, Skarbnika i Sekretarza. Liczb臋 cz艂onk贸w Zarz膮du klubu okre艣la na dan膮 kadencj臋 uchwa艂a Walnego Zgromadzenia
搂 25. Zarz膮d Klubu ma prawo dokooptowania nowych cz艂onk贸w w艂adz klubowych na miejsce tych kt贸rzy, ust膮pili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych cz艂onk贸w danej w艂adzy nie mo偶e przekroczy膰 50% og贸lnej liczby cz艂onk贸w pochodz膮cych z wyboru a cz艂onkowie dokooptowani mog膮 tak偶e obejmowa膰 funkcj臋 Prezesa klubu. W razie ust膮pienia Prezesa Klubu w czasie kadencji, Zarz膮d Klubu wybiera jego nast臋pc臋 ze swego grona na okres do ko艅ca danej kadencji
搂26.Do kompetencji Zarz膮du klubu nale偶y;
1. reprezentowanie klubu oraz dzia艂anie w jego imieniu
2. wykonywanie uchwa艂 Walnego Zgromadzenia,
3. zarz膮dzanie maj膮tkiem i funduszami klubu zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
4. reprezentowanie klubu w krajowych federacjach sportowych i innych organizacjach
sportowych,
5. powo艂ywanie, nadzorowanie, rozwi膮zywanie Sekcji Sportowych, komisji problemowych, dzia艂aj膮cych na podstawie regulamin贸w uchwalonych przez walne zgromadzenie i zarz膮d klubu,
6. podejmowanie uchwa艂 w sprawach nie zastrze偶onych do kompetencji innych w艂adz klubu Wewn臋trzny podzia艂 kompetencji Prezesa i pozosta艂ych cz艂onk贸w Zarz膮du Klubu oraz innych w艂adz i agend klubu ustalaj膮 regulaminy uchwalone przez Zarz膮d klubu
搂 27. Posiedzenia Zarz膮du klubu powinny odbywa膰 si臋 w miar臋 potrzeb, jednak, nie rzadziej ni偶 raz w kwartale.
W obradach zarz膮du klubu mog膮 bra膰 udzia艂 z g艂osem doradczym honorowi cz艂onkowie zarz膮du.
搂29.1. Komisja Rewizyjna sk艂ada si臋 z 3 cz艂onk贸w, w tym przewodnicz膮cego, wiceprzewodnicz膮cego i sekretarza wybieranych ze swego sk艂adu
2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrol臋 ca艂okszta艂tu dzia艂alno艣ci klubu, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem dzia艂alno艣ci finansowej pod wzgl臋dem celowo艣ci, rzetelno艣ci i gospodarno艣ci dzia艂a艅 w miar臋 potrzeb, ale przynajmniej raz w roku
3. Komisja rewizyjna przedk艂ada walnemu zgromadzeniu sprawozdanie oraz posiada wy艂膮czne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarz膮dowi klubu.
4. Komisja rewizyjna ma prawo wyst臋powania do zarz膮du klubu z wnioskami wynikaj膮cymi z ustale艅 kontroli i 偶膮dania wyja艣nie艅 oraz usuni臋cia nieprawid艂owo艣ci
5.Przewodnicz膮cy Komisji rewizyjnej lub uprawniony przez niego cz艂onek Komisji bierze udzia艂 w posiedzeniach zarz膮du klubu i innych organ贸w z g艂osem doradczym
搂30. 聽聽聽聽1. S膮d Kole偶e艅ski sk艂ada si臋 z 3 cz艂onk贸w, wybieranych na walnym zgromadzeniu, spo艣r贸d kt贸rych wybiera si臋 przewodnicz膮cego, zast臋pc臋 i sekretarza
2. S膮d kole偶e艅ski klubu orzeka w sprawach spornych pomi臋dzy cz艂onkami klubu
3. S膮d kole偶e艅ski orzeka w sk艂adzie co najmniej dwuosobowym
4. Odwo艂anie od orzecze艅 S膮du kole偶e艅skiego rozpatruje walne zgromadzenie, kt贸rego decyzje s膮 ostateczne
搂31.Uchwa艂y wszystkich w艂adz klubu zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej 50% uprawnionych do g艂osowania, za wyj膮tkiem uchwal walnego zgromadzenia dotycz膮cych zmian statutu i rozwi膮zania klubu za przyj臋ciem kt贸rych wymagana jest wi臋kszo艣膰 2/3 g艂os贸w za. W przypadku braku odpowiedniej liczy cz艂onk贸w klubu za wa偶ne zgromadzenie uznaje si臋 nast臋pne zgromadzenie zwo艂ane w tym samym dniu 30 minut p贸藕niej bez wzgl臋du na liczb臋 os贸b uprawnionych do glosowania.

Rozdzia艂 V
Nagrody i wyr贸偶nienia.

搂32. Klub ma prawo nagradza膰 i wyr贸偶nia膰 cz艂onk贸w, za osi膮gni臋cia w realizacji zada艅 klubu oraz prawo nagradzania i wyr贸偶niania os贸b i instytucji zas艂u偶onych dla rozwoju sportu katolickiego, wychowania fizycznego oraz o艣wiaty zdrowotnej
搂33. Klub mo偶e wyst臋powa膰 o nadanie odznacze艅 pa艅stwowych i resortowych dzia艂aczom i zawodnikom
搂34. Rodzaje nagr贸d i wyr贸偶nie艅 oraz warunki i zasady ich przyznawania okre艣laj膮 przepisy pa艅stwowe i resortowe oraz regulaminy klubu

Rozdzia艂 VI
Kary, maj膮tek klubu i spos贸b reprezentacji

搂35.1. Zarz膮d Klubu ma prawo nak艂ada膰 kary na cz艂onk贸w klubu
2. Tryb post臋powania dyscyplinarnego jak i gradacja kar okre艣lone s膮 przez regulamin dyscyplinarny
搂36. Maj膮tek klubu stanowi膮
– wp艂ywy z imprez organizowanych przez klub
– dotacje samorz膮dowe i inne,
– sk艂adki cz艂onk贸w klubu /dora藕ne i roczne/
– darowizny krajowe i zagraniczne
– wp艂ywy z dzia艂alno艣ci gospodarczej,
– inne wp艂ywy z dzia艂alno艣ci statutowej.
搂37. Do wa偶no艣ci o艣wiadcze艅 dotycz膮cych praw i obowi膮zk贸w maj膮tkowych klubu wymagane jest wsp贸艂dzia艂anie dw贸ch os贸b: Prezesa lub Wiceprezesa i innego cz艂onka Zarz膮du. Zakres i zasady dzia艂alno艣ci finansowej klubu okre艣laj膮 odpowiednie przepisy