Regulamin Katolickiego Klubu Sportowego Victoria

Dzia艂aj膮c na podstawie Statutu 搂15. pkt.3 Zarz膮d Katolickiego Klubu Sportowego Victoria w Stalowej Woli zobowi膮zuje wszystkich zawodnik贸w KKS Victoria do przestrzegania nw. Regulaminu:

Regulamin Katolickiego Klubu Sportowego Victoria

搂1

Katolicki Klub Sportowy Victoria dzia艂a w oparciu o Statut.

搂2

Niniejszy Regulamin okre艣la szczeg贸艂owo prawa i obowi膮zki zawodnik贸w Katolickiego Klubu Sportowego Victoria.

搂3

Zawodnicy Klubu s膮 zobowi膮zani do:

godnego reprezentowania klubu na zewn膮trz.
przestrzegania statutu, uchwa艂 i regulamin贸w Katolickiego Klubu Sportowego Victoria.
rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w treningach, obozach i zawodach.
przestrzegania zasad bezpiecze艅stwa.
regularnego op艂acania sk艂adek cz艂onkowskich.
kulturalnego zachowania si臋 na terenie obiekt贸w sportowych.
kulturalnego zachowania si臋 wobec trener贸w, koleg贸w i kole偶anek z sekcji.
kulturalnego zachowania si臋 na zawodach, treningach i obozach.
wykonywania polece艅 wydanych przez trenera.
dbania o sprz臋t sportowy.

搂4

Zawodnicy zobowi膮zani s膮 wyst臋powania na zawodach wy艂膮cznie w stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe) zaakceptowanym przez Zarz膮d Katolickiego Klubu Sportowego Victoria.
Umieszczenie na stroju innych podmiot贸w poza zaakceptowanymi przez Zarz膮d Klubu wymaga pisemnej zgody w formie uchwa艂y Zarz膮du Klubu.

搂5

W przypadku naruszenia w/w obowi膮zk贸w Zarz膮d Katolickiego Klubu Sportowego Victoria ma prawo wyci膮gn膮膰 wobec zawodnik贸w nast臋puj膮ce konsekwencje w postaci kary:
upomnienia,
nagany,
zawieszenia w czynno艣ciach zawodnikach,
wstrzymanie lub pozbawienie stypendium,
wykluczenie z Klubu.
Wymienione kary nie mog膮 zasta膰 zastosowane po up艂ywie miesi膮ca od dnia powzi臋cia wiadomo艣ci przez Zarz膮d Klubu o naruszeniu obowi膮zk贸w przez zawodnika i po up艂ywie 6 miesi臋cy od dopuszczenia sie tego naruszenia.
Kara zawieszenie w czynno艣ciach zawodnika polega na okresowym pozbawieniu go uprawnie艅 statutowych, a w szczeg贸lno艣ci prawa do udzia艂u w zawodach sportowych, dzia艂alno艣ci turystycznej, rekreacyjnej i szkoleniowej klubu.
Kara zawieszenie w czynno艣ciach zawodnika trwa najkr贸cej 1 tydzie艅 a najd艂u偶ej 6 miesi臋cy, wymierza si臋 j膮 w tygodniach i miesi膮cach.
Wstrzymanie stypendium polega na okresowym pozbawieniu zawodnika 艣rodk贸w finansowych przyznanych przez Zarz膮d Klubu.
Zarz膮dowi Klubu przys艂uguje prawo do z艂o偶enia wniosku o zawieszenie lub pozbawienie stypendium przyznanego zawodnikowi przez organy samorz膮du terytorialnego.
Kara wstrzymanie stypendium trwa najkr贸cej jeden miesi膮c a najd艂u偶ej 12 miesi臋cy, wymierza sie j膮 w miesi膮cach.
Od wymierzonej kary upomnienia lub nagany zawodnik ma prawo z艂o偶y膰 wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy do Zarz膮du Klubu w ci膮gu 7 dni od daty jej dor臋czenia. O uwzgl臋dnieniu lub odrzuceniu wniosku decyduje Zarz膮d Klubu.
Od wymierzonej kary zawieszania w czynno艣ciach zawodnika, wstrzymania lub pozbawienia stypendium, wykluczenia z Klubu zawodnik ma prawo wnie艣膰 odwo艂anie do Walnego Zgromadzenia Katolickiego Klubu Sportowego Victoria w ci膮gu 14 dni od daty dor臋czenia decyzji za po艣rednictwem Zarz膮du Klubu.

搂6

Za wysokie wyniki sportowe osi膮gni臋te we wsp贸艂zawodnictwie mi臋dzynarodowym lub krajowym Zarz膮d Katolickiego Klubu Sportowego Victoria mo偶e przyzna膰 nagrod臋 lub wyr贸偶nienie.
Nagrody i wyr贸偶nienia przyznawane s膮 za osi膮gni臋cia indywidualne i zespo艂owe 鈥 dla wyr贸偶niaj膮cych si臋 zawodnik贸w w zespole oraz trener贸w, opiekun贸w i os贸b wyr贸偶niaj膮cych si臋 osi膮gni臋ciami w dzia艂alno艣ci sportowej
Nagrodami i wyr贸偶nieniami s膮:

pochwa艂a ustna,
wyr贸偶nienie pisemne,
nagroda rzeczowa,
nagroda pieni臋偶na.
Nagrody i wyr贸偶nienia przyznaje Zarz膮d z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek.
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyr贸偶nienia powinien zawiera膰:
dane osobowe kandydata do nagrody lub wyr贸偶nienia,
informacj臋 o osi膮gni臋ciach, za kt贸re nagroda czy wyr贸偶nienie ma by膰 przyznane,
informacje identyfikuj膮ce osob臋 lub podmiot zg艂aszaj膮cy kandydata,
dokumenty potwierdzaj膮ce osi膮gni臋te wyniki sportowe,
Decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania wyr贸偶nia lub nagrody oraz kategorii i jej wysoko艣ci podejmuje Zarz膮d Katolickiego klubu Sportowego Victoria w formie uchwa艂y.

搂7

Regulamin zostanie podany do wiadomo艣ci Cz艂onk贸w Klubu.

搂8

Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 26 kwietnia 2016 r.