Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KKS Victoria Stalowa Wola odbędzie się w
piątek 10 grudnia 2021r. I termin godz. 17.00, II termin godz. 17.30 w Miejska Biblioteka Publiczna II piętro.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Wybór komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej oraz statutowej
 5. Dyskusja
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały o odwołaniu zarządu i komisji rewizyjnej
 7. Przedstawienie projektu statutu.
 8. Głosowanie nad Przyjęciem statutu stowarzyszenia
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały o ilości osób w zarządzie
 10. Wybory:
  • Zarządu Klubu
  • Komisji Rewizyjnej

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

 1. Głosowanie nad podjęciem uchwał o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej
 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Prezesa Zarządu za szczególne zasługi dla rozwoju lekkoatletyki w Stalowej Woli Panu Stanisławowi Aniołowi.
 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Członka Zarządu za szczególne zasługi dla rozwoju lekkoatletyki w Stalowej Woli Panu Benedyktowi Sobczyńskiemu.
 4. Zakończenie zebrania.