Działając na podstawie Statutu §15. pkt.3 Zarząd Katolickiego Klubu Sportowego Victoria w Stalowej Woli zobowiązuje wszystkich zawodników KKS Victoria do przestrzegania nw. Regulaminu:

Regulamin Katolickiego Klubu Sportowego Victoria

§1

Katolicki Klub Sportowy Victoria działa w oparciu o Statut.

§2

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo prawa i obowiązki zawodników Katolickiego Klubu Sportowego Victoria.

§3

Zawodnicy Klubu są zobowiązani do:

godnego reprezentowania klubu na zewnątrz.
przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów Katolickiego Klubu Sportowego Victoria.
rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w treningach, obozach i zawodach.
przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
regularnego opłacania składek członkowskich.
kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych.
kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji.
kulturalnego zachowania się na zawodach, treningach i obozach.
wykonywania poleceń wydanych przez trenera.
dbania o sprzęt sportowy.

§4

Zawodnicy zobowiązani są występowania na zawodach wyłącznie w stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe) zaakceptowanym przez Zarząd Katolickiego Klubu Sportowego Victoria.
Umieszczenie na stroju innych podmiotów poza zaakceptowanymi przez Zarząd Klubu wymaga pisemnej zgody w formie uchwały Zarządu Klubu.

§5

W przypadku naruszenia w/w obowiązków Zarząd Katolickiego Klubu Sportowego Victoria ma prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące konsekwencje w postaci kary:
upomnienia,
nagany,
zawieszenia w czynnościach zawodnikach,
wstrzymanie lub pozbawienie stypendium,
wykluczenie z Klubu.
Wymienione kary nie mogą zastać zastosowane po upływie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości przez Zarząd Klubu o naruszeniu obowiązków przez zawodnika i po upływie 6 miesięcy od dopuszczenia sie tego naruszenia.
Kara zawieszenie w czynnościach zawodnika polega na okresowym pozbawieniu go uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w zawodach sportowych, działalności turystycznej, rekreacyjnej i szkoleniowej klubu.
Kara zawieszenie w czynnościach zawodnika trwa najkrócej 1 tydzień a najdłużej 6 miesięcy, wymierza się ją w tygodniach i miesiącach.
Wstrzymanie stypendium polega na okresowym pozbawieniu zawodnika środków finansowych przyznanych przez Zarząd Klubu.
Zarządowi Klubu przysługuje prawo do złożenia wniosku o zawieszenie lub pozbawienie stypendium przyznanego zawodnikowi przez organy samorządu terytorialnego.
Kara wstrzymanie stypendium trwa najkrócej jeden miesiąc a najdłużej 12 miesięcy, wymierza sie ją w miesiącach.
Od wymierzonej kary upomnienia lub nagany zawodnik ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy do Zarządu Klubu w ciągu 7 dni od daty jej doręczenia. O uwzględnieniu lub odrzuceniu wniosku decyduje Zarząd Klubu.
Od wymierzonej kary zawieszania w czynnościach zawodnika, wstrzymania lub pozbawienia stypendium, wykluczenia z Klubu zawodnik ma prawo wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia Katolickiego Klubu Sportowego Victoria w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Zarządu Klubu.

§6

Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Zarząd Katolickiego Klubu Sportowego Victoria może przyznać nagrodę lub wyróżnienie.
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne i zespołowe – dla wyróżniających się zawodników w zespole oraz trenerów, opiekunów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Nagrodami i wyróżnieniami są:

pochwała ustna,
wyróżnienie pisemne,
nagroda rzeczowa,
nagroda pieniężna.
Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek.
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:
dane osobowe kandydata do nagrody lub wyróżnienia,
informację o osiągnięciach, za które nagroda czy wyróżnienie ma być przyznane,
informacje identyfikujące osobę lub podmiot zgłaszający kandydata,
dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe,
Decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania wyróżnia lub nagrody oraz kategorii i jej wysokości podejmuje Zarząd Katolickiego klubu Sportowego Victoria w formie uchwały.

§7

Regulamin zostanie podany do wiadomości Członków Klubu.

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2016 r.